ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN FOTO GEERT DEMUYNCK BVBA

 

Artikel 1 : Inleidende clausule
Alle rechten en plichten van partijen worden uitsluitend door deze algemene verkoopsvoorwaarden geregeld. Alle afwijkingen dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd
Eventuele nietigheid van één dezer bepalingen heeft niet automatisch tot gevolg dat alle overige bepalingen, evenals de overeenkomst, nietig zijn. Voor alle zaken niet geregeld in deze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden is het gemeen recht van toepassing.
Artikel 2 : Offertes
Alle offertes worden louter ten informatieve titel gegeven en kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Zij worden gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Enkel ondertekening van een geschreven contract doet de overeenkomst tussen partijen ontstaan.
Artikel 3 : Bestellingen
Bij iedere geplaatste bestelling is de koper gehouden tot volledige betaling van alle bestelde goederen.
Ingeval een backorder wordt geannuleerd zonder reden van overmacht behoudt de verkoper het recht een forfaitaire administratiekost van 12,50 euro aan te rekenen. Indien de koper te kennen geeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft de verkoper de keuze tussen :
  • de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst of
  • de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerdere schade te bewijzen.
De verkoper zal zijn keuze schriftelijk aan de koper mededelen.
Overmacht ontslaat beide partijen van hun wederzijdse verplichtingen.
Indien de verkoper te kennen heeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wenst af te zien, heeft de koper dezelfde rechten en verplichtingen als de verkoper zoals hierboven bepaald.
Artikel 4 : Leveringstermijnen
De vooropgestelde leveringstermijn start op datum van bestelling. Alle leveringstermijnen worden louter ten informatieve titel opgegeven en kunnen nooit als bindend worden beschouwd : overschrijding van de leveringstermijn kan onder geen beding aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding. De koper heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.
Artikel 5 : Transport
Het vervoer of verzending van goederen via om het even welk transportmiddel, wordt gedaan op risico van de koper, zelfs wanneer dit franco geschiedt.
Artikel 6 : Prijzen
Tenzij anders vermeld zijn alle opgegeven prijzen exclusief de transportkosten en taksen, van welke aard ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse overheid.
Elke aanpassing in de belastingen van welke aard ook (btw, invoerrechten, recupel, bebat, auteursrechten,…) zal al naar gelang het geval in het voor- of nadeel van de koper verrekend worden.
Artikel 7 : Klachten
Elke klacht voor zichtbare gebreken dient uiterlijk bij de levering schriftelijk op de leveringsbon te worden vermeld, zoniet worden de goederen geacht aanvaard te zijn. Een vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval uiterlijk binnen de maand na ontdekking van het gebrek ingesteld te zijn. De verkoper is geenszins aansprakelijk voor het slecht functioneren van de door hem geleverde goederen of diensten wanneer deze in relatie staan met andere producten die niet door hem geleverd zijn of indien bij overeenkomst geen melding hierover werd gemaakt van de volledige configuratie.
Artikel 8 : Waarborg
De verkoper verleent voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikant en/of leveranciers van de goederen worden gegeven. Behoudens andersluidend beding kan de koper geen uitgebreidere aanspraken maken. De waarborgperiode gaat in op de dag van de aanvaarding van de goederen of diensten.
De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht van de verkoper beperkt zich maximaal tot de levering van nieuwe goederen of onderdelen, met uitsluiting van de kosten voor transport, plaatsing of verplaatsingskosten, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoud in plaats van nieuwe delen te leveren de defecte delen te herstellen, het geleverde geheel te vervangen of terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs. De gevolgen van normale slijtage, ondeskundige behandeling of verkeerd onderhoud zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit de verstrekte waarborg. De waarborg wordt niet verleend indien de montage en ingebruikstelling niet is uitgevoerd door de verkoper.
De waarborg loopt voor zover de koper de verkoper onmiddellijk verwittigd heeft, de betalingsvoorwaarden heeft vervuld en bewijst dat de oorzaak van het defect toe te schrijven is aan een gebrek in de constructie, het materiaal of de uitvoering en voor zover het defect of schade niet voortvloeit uit het onvakkundig gebruik, noch uit nalatigheid of kwaad opzet, noch uit normale slijtage. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het vervagen van kleuren en afbeeldingen door hem geleverd, het verlies van data bij herstellingen of installatie, noch voor de goede werking van software. Bovendien wordt enkel officieel aangekochte software ondersteund. Ook wordt de koper steeds verondersteld over de nodige back-ups te beschikken van zijn software en aangeleverde beelden voor afdrukken. Voor softwareproblemen, verlies van data en kleurveranderingen in afdrukken kan nooit aanspraak worden gemaakt op waarborg. Goederen die naar de verkoper worden teruggestuurd dienen bij de verkoper steeds aan te komen in de originele verpakking of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking : goederen die bij de verkoper beschadigd aankomen, al dan niet veroorzaakt door het transport, worden naar de koper geretourneerd, op diens kosten, zonder nog voor omruiling of garantie in aanmerking te komen. Indien goederen naar de verkoper worden teruggestuurd die bij nader inzien toch niet defect blijken te zijn of niet bij de verkoper werden aangekocht zullen alle behandelingskosten worden aangerekend, ten laste van de koper. Alle goederen, films of aangeleverd materiaal, al dan niet aangekocht bij de verkoper, binnengebracht door de koper ter afwerking, nazicht of herstelling verblijven in de bedrijfsruimte van de verkoper op risico van de klant.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de fysische – en materiële schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgschade, inclusief het verlies of beschadiging van aangeleverd film- of beeldmateriaal en het verlies van data.
Bij verlies of beschadiging van binnengebrachte films beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper zich tot vervanging door onbelicht materiaal. Opkleven en plastificeren van documenten of foto’s , niet door Foto Geert afgedrukt, gebeurt uitsluitend op risico van de klant !
Artikel 10 : Betalingen
Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar netto contant te Waregem. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling van node zij, een verwijlinterest eisbaar van 1% per maand op het factuurbedrag. Bij niet betaling op de vervaldag ingevolge nalatigheid of onwil van de koper,en na ingebrekestelling, wordt het factuur bedrag ambtshalve vermeerdert met 12% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 125,00 euro. Indien de goederen of diensten dienen te worden geleverd in het kader van het uitvoeren van aannemingswerken, behoudt de verkoper zich het recht om de goederen en/of diensten aan te rekenen naar mate de levering van de goederen en/of de uitvoering van de diensten.
Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud
Bij iedere bestelling en levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de geleverde goederen en/of diensten. De eigendomsoverdracht der goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden.
De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht behoudt de goederen en/of diensten terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling. Ook verbindt de koper er zich toe om de goederen te verzekeren tegen alle risico zolang de volledige betaling niet is gebeurd. De koper mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen, noch in huur of onderpand geven, noch met een hypotheek belasten vooraleer de volledige koopprijs is voldaan. De koper is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en om het even welke andere oorzaak die en waardevermindering tot gevolg heeft, zelfs in geval van overmacht.
Artikel 12 : Geschillen
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.
De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeld.

 

Top